+ 31 10 2042220 [email protected]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Learning Associates International B.V.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Definities
 3. Aanbiedingen
 4. Leveringstermijnen
 5. Levering
 6. Inschrijving trainingen
 7. Overeenkomst
 8. Software ondersteuning
 9. Prijs en betaling
 10. Reclames
 11. Annulering/opschorting trainingen
 12. Ontbinding
 13. Verwijdering
 14. Intellectueel eigendom
 15. Non-concurrentie
 16. Eigendomsvoorbehoud
 17. Aansprakelijkheid van LAI
 18. Vrijwaring
 19. Overmacht
 20. Garantie
 21. Toepasselijk recht en geschillen

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Learning Associates International B.V., verder te noemen “LAI”, goederen en/of diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, een en ander indien en voor zover naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen en tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door LAI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden.

|naar boven|

2. Definities

Training: Alle door of vanwege LAI georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen ervan bestaande uit een of meerdere dagdelen.

Deelnemer: De natuurlijke persoon, die daadwerkelijk aan een training deelneemt.

|naar boven|

3. Aanbiedingen

3.1 Alle door LAI gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens.

3.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door LAI met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

3.3 Door LAI verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

3.4. LAI behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

|naar boven|

4. Leveringstermijnen

4.1 Alle door LAI genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LAI bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. LAI is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan en voordien niet konden worden voorzien, niet meer gehaald kunnen worden. LAI is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van de niet-tijdige nakoming voor de wederpartij of derden ontstaat.

4.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LAI en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 12, 17 en 18.

|naar boven|

5. Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn LAI. Ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten brengt LAI voor iedere opdracht 25,00 Euro in rekening. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de wederpartij.

5.2 Indien de wederpartij bij aflevering van de goederen weigert deze in ontvangst te nemen, heeft LAI het recht de vervoerskosten met een minimum van 100,00 euro in rekening te brengen.

5.3 Indien is overeengekomen dat de leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag LAI de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiele) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is LAI gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de wederpartij beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

|naar boven|

6. Inschrijving trainingen

6.1 Inschrijving voor een training geschiedt uitsluitend schriftelijk door toezending per post, fax of E-mail van een volledig ingevuld, door LAI vastgesteld inschrijfformulier.

6.2 LAI is gerechtigd de inschrijving van een training te weigeren, indien in een voorkomend geval de benodigde voorkennis van de deelnemer onvoldoende voor de betreffende training is, alsook in geval wederpartij aan LAI uit welke hoofde dan ook nog enig bedrag verschuldigd mocht zijn.

6.3 De wederpartij is gerechtigd de voor een training opgegeven deelnemer te vervangen door een andere. De onderneming is evenwel gehouden dit schriftelijk aan LAI mede te delen.

6.4 LAI reikt aan de deelnemer aan het eind van de training een certificaat van deelname uit, doch uitsluitend indien de gehele training door de deelnemer is gevolgd en betaald.

6.5 Het trainingsprogramma staat beschreven in de meest recente documentatie van LAI. LAI is gerechtigd wijzigingen in het trainingsprogramma aan te brengen, alsook het tijdstip en plaats van de trainingen te wijzigen. LAI zal in voorkomende gevallen de wederpartij daarover tijdig informeren.

6.6 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door LAI aan de wederpartij worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij LAI of haar licentiegevers. De wederpartij verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door LAI en de wederpartij ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

|naar boven|

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat LAI een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat LAI met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

7.2 Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij onverwijld protesteert.

7.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden LAI slechts voor zover zij door LAI schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 LAI is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

|naar boven|

8. Software ondersteuning

8.1 Onder software ondersteuning wordt verstaan de uitvoering door LAI van diverse met de wederpartij concreet overeengekomen werkzaamheden op het gebied van software ondersteuning, als omschreven in een separate opdrachtspecificatie.

8.2 Software ondersteuning wordt uitgevoerd door een door LAI aan te wijzen medewerker, die zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht en volgens aanwijzingen van de wederpartij.

8.3 Indien het systeembeheer plaatsvindt door middel van het gebruik van telecommunicatiefaciliteiten, zal de wederpartij aan LAI toegangscodes toewijzen. LAI zal deze codes met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor misbruik ervan, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld.

8.4 LAI is voorts niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. Ter zake van de aansprakelijkheid van LAI gelden de aansprakelijkheidsbeperkende regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

|naar boven|

9. Prijs en betaling

9.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2 Indien de door LAI te verrichten prestaties zich wijzigen en/of uitstrekken over een reeks aangesloten perioden, is LAI gerechtigd haar prijzen eenzijdig aan te passen. Een voornemen tot prijsaanpassing zal uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum aan de wederpartij schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Wanneer de prijsaanpassing door de wederpartij niet wordt aanvaard, geldt de overeenkomst waaruit de betalingsverplichting voortvloeit als geeindigd op het tijdstip waarop de prijsaanpassing zou ingaan.

9.3 De wederpartij is verplicht het ter zake van de training verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling te voldoen, ter zake waarvan door LAI aan de wederpartij direct na inschrijving een factuur wordt toegezonden. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de training op de bankrekening van LAI te zijn bijgeschreven. Alle overige facturen zullen door de wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

9.4 In geval van niet tijdige betaling is LAI gerechtigd de deelnemer het bijwonen van de training te weigeren.

9.5 In geval van een training het afleggen van een examen deel uitmaakt, is de wederpartij tevens examengeld verschuldigd, waarvan betaling dient te geschieden aan LAI uiterlijk 2 (twee) dagen voorafgaand aan de examendatum.

9.6 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan LAI, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een rente van 1,5 % per maand in rekening brengen. Indien de wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 250,00 euro.

9.7 Facturen waartegen niet binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum is geprotesteerd, worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard.

9.8 Indien de wederpartij ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen is LAI steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot nakoming van zijn verplichtingen.

9.9 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan LAI nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

|naar boven|

10. Reclames

10.1 De wederpartij is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan LAI gemeld te worden.

10.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10 lid 1 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk aan LAI te worden gemeld.

10.3 Na het verstrijken van de respectievelijk in artikel 10 leden 1 en 2 genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Alsdan worden reclames niet meer door LAI in behandeling genomen.
10.4 Indien en voor zover de reclame door LAI gegrond wordt bevonden, is LAI uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van LAI, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5 Het reclameren ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van LAI.

10.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van LAI. In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de wederpartij verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door LAI nader op te geven adres.

10.7 Indien blijkt, dat de door de wederpartij retour gezonden goederen in beschadigde en/of niet in de originele verpakking aan LAI zijn geretourneerd, heeft LAI het recht, naast doorberekening van overige kosten, over te gaan tot creditering van slechts 85% van de factuurwaarde.

|naar boven|

11. Annulering/opschorting trainingen

11.1 Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden.

11.2 In geval van annulering tot drie weken voor aanvang van de training geschiedt annulering kosteloos.

11.3 In geval van annulering gelegen op een tijdstip tussen drie weken en een week voor de aanvang van de training is de wederpartij 50% en bij annulering binnen een week voor de aanvang van de training 100% verschuldigd van het ter zake van de training door onderneming verschuldigde bedrag.

11.4 In geval een deelnemer verhinderd is een training te volgen, dan wel aan die training niet deelneemt, is de wederpartij het volledige bedrag ter zake van die training aan LAI verschuldigd.

11.5 Indien een deelnemer wegens een zeer dringende (medische) reden verhinderd is een training te volgen, kan LAI de rechten van een deelnemer op een training opschorten. Daartoe dient de wederpartij een schriftelijk verzoek bij LAI in te dienen, waarop door LAI binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van dat verzoek schriftelijk zal worden beslist.

11.6 Om didactische redenen wordt per te geven training een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die als laatste hun inschrijving hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van ontvangst van de schriftelijke inschrijving bij het opleidingscentrum.

11.7 LAI is gerechtigd in geval van onvoldoende inschrijvingen dan wel onvoldoende aantal deelnemers een ander tijdstip voor de te geven training vast te stellen, in welk geval LAI de wederpartij daarover tijdig zal informeren.

11.8 Annulering van bestelling van goederen dient door de wederpartij schriftelijk, voorafgaand aan de levering, te geschieden.

|naar boven|

12. Ontbinding

12.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen en/of elders in deze Algemene Voorwaarden anders wordt bepaald, slechts worden beeindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

12.2 Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door LAI nog niet is uitgevoerd. Bedragen die LAI voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 kan LAI de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beeindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem al dan niet voorlopig sursiance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd, anders ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

12.4 LAI zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

12.5 LAI kan de overeenkomst van de opdracht niet opzeggen, tenzij: de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt; LAI de overeenkomst opzegt wegens gewichtige redenen en zij op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de haar gegeven aanwijzing uit te voeren.

12.6 In de in het vijfde lid bedoelde gevallen is de wederpartij aan LAI een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.

|naar boven|

13. Verwijdering

13.1 Elke deelnemer aan een training en/of een examen is verplicht zich op verzoek van LAI, c.q. de docent die de training geeft, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.

13.2 LAI behoudt zich het recht voor een deelnemer in geval van wangedrag voor een of meerdere delen van de training te verwijderen. LAI is verplicht de wederpartij hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.

13.3 In geval van verwijdering bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het ter zake van de training verschuldigde.

|naar boven|

14. Intellectueel eigendom

14.1 Alle rechten op alle door LAI verzorgde trainingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal berusten bij LAI. Niets uit de door LAI verzorgde trainingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal mag op enigerlei wijze in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAI.

14.2 Het is de wederpartij niet toegestaan op basis van de door LAI verzorgde training, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf dan wel in samenwerking met derden een soortgelijke training te ontwikkelen ofte geven zonder schriftelijke toestemming van LAI.

14.3 De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van LAI, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

|naar boven|

15. Non-concurrentie

De wederpartij verbindt zich gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een periode van 2 (twee) jaar nadien geen personeelsleden of andere personen, die door of vanwege LAI bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect betrokken zijn, zijn geweest en/of zullen zijn in dienst te nemen of anderszins diensten voor zich te laten verrichten zonder schriftelijke toestemming van LAI.

|naar boven|

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van LAI totdat alle bedragen, die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde ofte leveren zaken of verrichte ofte verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 9 lid 6, volledig aan LAI zijn voldaan. Rechten worden aan de wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

16.2 De wederpartij is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De wederpartij heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van LAI conform de betreffende software licentievoorwaarden.

16.3 Deze machtiging geeft de wederpartij niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van LAI of haar toeleverancier te kopieeren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

16.4 De wederpartij is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van de sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

|naar boven|

17. Aansprakelijkheid van LAI

17.1 LAI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die is geleden door de wederpartij en/of de deelnemer, die rechtstreeks het gevolg is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. LAI is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

17.2 De eventuele aansprakelijkheid van LAI is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar onder haar aansprakelijkheidsverzekering aan LAI ter zake van het schadebrengende feit wordt uitbetaald. In geen geval zal het eventueel door LAI verschuldigde bedrag hoger zijn dan die vergoeding.
17.3 LAI zal al het redelijke in het werk stellen om de trainingen doorgang te doen vinden. LAI zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar trainingen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.

17.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij LAI heeft gemeld.
|naar boven|

18. Vrijwaring

18.1 De wederpartij vrijwaart LAI voor: aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van LAI die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van LAI daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door LAI geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

18.2 LAI zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade en/of extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van materialen, afdrukmiddelen en magnetische hulpmiddelen, welke niet aan de door LAI of door de fabrikant gestelde eisen voldoen.

|naar boven|

19. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

|naar boven|

20. Garantie

20.1 Behoudens hetgeen in 20.4 is bepaald, garandeert LAI de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat LAI naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van LAL Software die ingevolge deze garantie wordt vervangen, wordt eigendom van LAI. Gebreken dienen schriftelijk bij LAI te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

20.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan LAI zijn gewijzigd of worden onderhouden.

20.3 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door LAI geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is LAI niet gehouden, noch is de wederpartij gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

20.4 Indien de goederen door LAI van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. LAI zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

20.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door LAI in rekening worden gebracht.

20.6 Tenzij anders is overeengekomen gelden ten aanzien van de door LAI verzorgde trainingen geen garantiebepalingen.

|naar boven|

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de daarop gebaseerde overeenkomsten tussen LAI en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen, welke tussen LAI en de wederpartij mochten ontstaan, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam worden voorgelegd.

|naar boven|